شاهرخ پیری متولد  ۱۳۵۶ دانشجوی سال آخر کارشناسی حقوق حرفه ای ، حقوق ثبتی از دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه .

مدت فعالیت در اتحادیه مشاورین املاک از سال ۱۳۷۵ به امروز.

در سال ۱۳۸۵ با بدست آوردن رای لازم به عنوان هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شده و در همان سال بعنوان فرمانده پایگاه بقیه الله ۱ اتحادیه منصوب گردیدند.

در سال ۱۳۸۹ با کسب بیشترین آراء به عنوان رییس اتحادیه مشاورین املاک ارومیه انتخاب شدند .

در سال ۱۳۸۹در انتخابات بین فرماندهان حوزه ۱۰ بسیج اصناف ، با احتساب برتری از نظر آراء بعنوان بازرس بسیج اصناف استان آذربایجان غربی انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۹۳ نیز با مجموع آراء بی سابقه ۹۸۷رای بعنوان رییس اتحادیه اصناف ارومیه انتخاب شدند و با این عنوان جوانترین رییس اتحادیه در اتاق اصناف در چند سال گذشته شدند .

در سال ۱۳۹۳ بعنوان رییس کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکاپات  اتاق اصناف در بین روءسای محترم اتحادیه های صنفی رای لازم را بدست آوردند .